Перейти к содержимомуне пикап форум


Гарантированно завести девушку
Правила форума


Фотография

Тренинг по пикапу во Львове


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 S@disto

S@disto
  • Админ
  • 5 977 сообщений
  • ОткудаРусь

Отправлено 25 Апрель 2014 - 13:44

Тренинг по пикапу во Львове

 

Если вы хотите получить азы знаний по соблазнению за короткий срок и по хорошей цене, у вас есть возможность записаться на тренинг по пикапу во Львове.

 

Мои личные качества, навыки, подтверждения и прочую интересующую вас информацию, можно легко найти на этом форуме или же связаться со мной в личных сообщениях. 

 

Возможность индивидуальных занятий.

 

Тренінг з пікапу у Львові

 

Якщо ви бажаете отримати базис знань по звабленню за короткий термін і по хорошій ціні, в вас є можливість записатись на тренінг по пікапу у Львові. 

 

Мої особисті якості як тренера, навички, підтверждення рівня та іншу інцормацію, яка вас цікавить, ви можете легко знайти на цьому форумі або ж зв`язатись зі мною в приватних повідомленнях (для цього вам потрібно зареєструватися). Десятирічний досвід роботи як тренера.

 

Можливість індивидуальних занять.

 

Відкрий для себе світ гарних дівчат та життя наповнене сексом і повагою зі сторони дівчат!

До зв`язку! #2 Мошенник

Мошенник
  • Пользователь
  • 45 сообщений
  • ОткудаГород дорог

Отправлено 25 Февраль 2015 - 16:32

На цих вихідних або на наступних думаю приїхати в Львів.
Покажеш МК, поговоримо, обсудимо все)


В͈̲͍̜͉͛̒̃̂̊́а̼̂̄͛́ͣ͂͛͡ш̘̹̭̂̊̒͛ͦͥа͌̋̈́ ̡̱̣͕̑ͥи̱̪̊̒̿ͫ͢ͅд̧͎̘̩̠̹̬̓е̹̣̥̯̓̑̅́я͙̬̤̣̘̻͙,ͣͮ͂̓ͫͯ̓ ̟̟̯̬͍̬̕ќ͓͙̙̻̠͆̓̀о͓̬͇̖̰͔̓̓́͗̒̚͠н͆̑̅̒е͍͔̻̺̠ͣ̋ͧͅч̰͔̑ͥͫнͤо͙̼̩̲͎̼̓́ͦͫ͝,͍̲͔ͮͦͭ͊͊̍͑ ͕̜̥̳̹̜͍̇́̑̋б̨̑ͭͣͮ̾̎е̸̖͙̞̱̘̪ͮӟ̸́̑̎̽͒у̓̑м̳͉͙̥̄̋̍̂͟н̰̂̀а̹͕͈̉ͤͤ͑.̹͎̪͈̇̂ͩ͟ ̯̖̞̄ͮ̆̊ͮͭ̓В̸̳̬͉̯́̈е̐ͤ̓̾ͤ͗̄с̸͂ͦ͗͆ͯь̙̲̻̫̼͂̑ͩ̕ ̝͈̫в̪̙̳̘͖͇͍̐о̑́п̘̫͒́͑ͤ͒рͮ̓ͯ̽́͘о̫͆сͧ̄̔ͫ̓͢ ͓̪͙̩̎́͆͑͗́в͉͇̙͕͆͆ͮͣ ̦͈͓͙̪̱̟̾͒ͥ͒̏т̷̳̦̠̺̥̽ͨ̉̀ͨ͐о̦̓̏ͣм̵̔,̩͙ͭ̽ͮ ̺̘̝͇̬̙̍ͮ́д͉̼̺̙̝̇ӧ̥͉̗̲ͤ͆͌с̳̙̌̓ͩ̈͑ͦͥт̴̮̘̞͈̪а̗̙̃т̶̃͆̒о̫͉̳ͥͨ̽ч͉͈͉̮̘ͯн̭̹̠̖̹̆ͮ̒̄͜ͅͅо̢̺̮͉̭͇̰̝ͪͣ͐̔ͭ́͑ ̛̭͖̬͙͈̖̲ͬл͇̘̓ͯͬ̄͑ͦ͗̀и̶̦̟͍͕̜̲͓ͪ̇̎̄͆ ͆о̠̗͋ͨ̃̐́н̡̄͗̃а̴͎̭̦̅͊͌ ̶̟̪̟̪͙̺̳б̨͚͕̐ͫ̓ͅе̭̙̝̜͎̱̃̓̓̉͝ͅз̋͑̽ͩͨ̚ў̤̟̻̖͕͋̀ͪ̈̆ͪ͞м̱̦̯̗͛͌̅ͣ͆н͇̲̺̲̗͗͒́͠а͎̺̞͍̮̋̈̾̏̒ͪͨ,̮͚̬͖̑ͧ̃͠ ̣̥̄ч̫̲̣̳͔̗̾̊̎̔ͭ̈͟т̂̽̔̋́ͤ̅̕о̢̠̣̤̯̝̬̋̎͒ͮͅб͔͞ы̷͖̒ ̝ͩ̿͒͗ͮ̈́о̣͍̆̊͛ͯ̃ͬͦ̀к̘̮ͥ͊̍͊͗́ͅа̬ͨͬ̂́ͫ̈́ͩз̼̩̣̩̯̱͐̓̑͐͛͑ͤа͉̗͙͆ͨ̃̐т̮̘͕̝͝ь͉̄̈̇̀̍͑̚с̷̓͋̀͂̊яͩ́ ̳̝̞в̲̟̣̙е̖͓̜̗̖̺̬ͣͣͩр̝̺̲̅́̑н͉̒ͅо҉й̓̊̅̅.̧̒ͅ ̦̣͚̗̗͇̓ͭͪ͡©ͨ̇ͬͥ̒̋̈ ̧͚̞͔̘̩̗̈́͆ͥН̳̬̰̝̩̺̽ͨ̎̓ͥӥ̬̳̬͙͓́̍͛ͧ̆̀͒л̴̲̱̲͙͚̗͍̌ͥ̏̇̑ͬь̦̺̗͒̎с̪̙̌ͪ͑̊ͪ ̾̔ͤ͏̯̺Б̜͖̪ͨ͜о̖̠̜̙̳ͦ̏͑ͥ̋ͮ̚р


#3 S@disto

S@disto
  • Админ
  • 5 977 сообщений
  • ОткудаРусь

Отправлено 25 Февраль 2015 - 16:58

пиши в личку


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных